Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.minime.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door ITS ME VOF, 3520 Zonhoven, Kolverstraat 5 en, +32 (0)471/11 56 13, info@miniandme.be en met ondernemingsnummer 0648.993.445.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en het plaatsen van bestellingen via de Website. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 4 luiken:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website
 2. Algemene Verkoopsvoorwaarden
 3. Algemene bepalingen

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

1. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

1.1 OPZET VAN DE WEBSITE

Mini And Me is een online platform waarop online bestellingen geplaatst kunnen worden voor drukwerk voor onder meer geboortekaartjes. De klant kan kiezen uit verschillende standaard templates, waarna zij zelf de concrete gegevens (zoals naam, datum, e.d.) kunnen invullen. Op basis van deze gegevens verzorgt Mini And Me (in samenwerking met externe drukkerijen) het drukwerk.

1.2 TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

1.3 DEZE WEBSITE GEBRUIKEN

Het gebruik van de Website is gratis.

Mini And Me behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

1.4 HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

1.4.1 Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je de aangeboden betalingsmogelijkheden te gebruiken. Je dient hiervoor ouder te zijn dan 18 jaar te zijn of toestemming te hebben van je ouders of voogd. Mini And Me behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent of geen toestemming hebt van je ouders of voogd.

1.4.2 Het is jou niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

1.4.3 Bij de aankoop dien je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje te verklaren dat je kennis hebt genomen van de huidige Algemene Voorwaarden en deze ook aanvaardt, hetgeen de kennisname en aanvaarding impliceert van alle 4 luiken van de Algemene voorwaarden, m.n. de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Privacy & Cookie Policy en de Algemene bepalingen

1.4.4 Mini And Me behoudt zich het recht voor om jouw bestelling al dan niet te aanvaarden. Jouw bestelling kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Mini And Me kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aankoop niet aanvaard kan worden.

1.4.5 Vanaf het ogenblik dat jouw bestelling compleet is, ontvang je een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens met betrekking tot je bestelling. Indien bepaalde gegevens alsnog onjuist zouden zijn, dient u dit binnen de 2 kalenderdagen aan ons te melden op de bovenstaande contactgegevens, waarna wij aan de verwerking beginnen en alles dus definitief is.

1.5 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

1.5.1 Mini And Me besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan en de accuraatheid van de informatie die door klant zelf wordt aangeleverd door het online-invulformulier. Evenmin is Mini And Me aansprakelijk voor eventuele problemen die zich zouden voordoen bij externe partners, bijvoorbeeld leveringstermijnen, problemen met de externe drukkerij of algemene IT problemen. Mini And Me is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

1.5.2 Mini And Me stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Mini And Me echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Mini And Me alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

1.6 INTELLECTUELE EIGENDOM

Mini And Me is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Mini And Me bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

2.1 TOEPASSELIJKHEID

2.1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor Consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en Consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

2.1.2 Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als online platform aan jou (in je hoedanigheid van consument) en elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.

2.1.3 Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan jou ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de be bestelling aan jou duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. info@miniandme.be

2.1.3 De Algemene Voorwaarden worden aan jou ter beschikking gesteld voordat je jouw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.

2.1.4 Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij (doch enkel in je hoedanigheid van consument) altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. De bijzondere voorwaarden zijn onder meer vermeld op de Website onder de tabbladen ‘Onze Werkwijze’ en ‘Leveringsvoorwaarden’. Net zoals deze Algemene Voorwaarden kunnen deze bijzondere voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden door Mini And Me.

2.2 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

2.2.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2.2 We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat de voorwaarden zijn voor je bestelling. De beschrijving en de voorwaarden worden ons evenwel bezorgd door de drukkerijen en Mini And Me kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan of eventuele onjuistheid van deze gegevens (evenals voor verschillen die zich zouden voordoen in de kleuren of het gebruikte papier). De online informatie kan evenwel afwijken van de realiteit. Mini And Me kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit.

2.2.3 Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra Mini And Me je bestelling bevestigt per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien. De bevestiging zal jou per e-mail worden bezorgd, zodat je deze desgevallend kan afdrukken of opslaan op een duurzame drager.

2.3 HERROEPINGSRECHT

2.3.1 De bestellingen die je bij ons plaatst worden door Mini And Me onmiddellijk verwerkt en doorgestuurd naar de drukkerijen om een zo snel mogelijke dienstverlening te garanderen. Aangezien elke bestelling specifiek is, impliceert dit dat de bestellingen voor geen ander gebruik nuttig zijn dat voor de klant die de bestelling plaatst. Een herroeping van de bestelling (na ontvangst van de bevestiging) niet mogelijk is. De bestelling betreft immers persoonlijk drukwerk dat niet voor andere doeleinden bruikbaar is. In toepassing van artikel VI47 (onder meer 3°) van het Wetboek van Economisch Recht, kan je je dan ook niet beroepen op een eventueel herroepingsrecht.

2.3.2 In de mate dat je de bestelling (na ontvangst van de bevestiging) alsnog wenst te herroepen, zal je gehouden zijn tot betaling van het drukwerk. In geen enkel geval zal Mini And Me gehouden zijn om de verrichte betalingen terug te storten wanneer je je bestelling alsnog wenst te herroepen (na ontvangst van de bevestiging).

2.2.4 DE PRIJS

2.4.1 De prijzen die worden weergegeven op Mini And Me zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling. Deze prijzen kunnen van tijd tot tijd onderhevig zijn aan wijzigingen en zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk aangepast worden op de Website.

2.4.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.

2.4.3 Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden.

2.5 BETALING

2.5.1 Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website. Hiervoor kan je kiezen tussen de volgende mogelijkheden:

 • Bancontact
 • Maestro
 • V-Pay
 • Visa
 • MasterCard
 • iDeal

2.5.2 Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres info@miniandme.be.

2.5.3 Als je niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag.

2.6 CONFORMITEIT EN GARANTIE

2.6.1 Voor de uitvoering van het drukwerk wordt rechtstreeks een beroep gedaan op externe drukkerijen. Mini And Me fungeert voor het drukwerk enkel als een tussenpersoon die de geplaatste bestellingen overmaakt aan de drukkerij en zal zelf niet actief tussenkomen in de verwerking/uitvoering van de bestelling of de levering ervan. Dit impliceert dat wij uiteraard geen enkele garantie kunnen geven omtrent de wijze waarop de bestelling wordt uitgevoerd. Mini And Me kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer het geleverde drukwerk niet conform is aan de bestelling of wanneer je hierdoor schade zou lijden.

2.6.2 In de mate dat je bij de levering vaststelt dat het drukwerk niet voldoet aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit zo spoedig mogelijk (en bij voorkeur onmiddellijk) te melden aan Mini And Me.

2.7 LEVERING EN UITVOERING

2.7.1 Alle goederen worden geleverd na betaling op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2.7.2 Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van de drukkerij (en het gewenste papier e.d.) wordt je bestelling geleverd binnen de termijn, zoals aangegeven in de bevestiging van je bestelling.

2.8 OVERMACHT

2.8.1 In geval van overmacht is het evident dat wij niet gehouden kunnen zijn onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook jij beschikt (enkel in jouw hoedanigheid van consument) over eenzelfde recht in geval van overmacht.

2.8.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

2.9 INTELLECTUELE EIGENDOM

2.9.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2.9.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2.10 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

2.10.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze Website beschreven is. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen. Daarnaast kan je ons bereiken op de contactgegevens die hierboven zijn vermeld.

2.10.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

3. Algemene bepalingen

3.1 AANPASSINGEN

Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

3.2 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt in België zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

3.3 AANVAARDING

Door de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaardt u alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 CONTACT

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Mini And Me op de hierboven vermelde contactgegevens.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

preloader